• Clublied

  Blauw-wit, Sammuks trots.  

  Intro: Blauw-wit is onze trots

  Heel Sammuk gut op zondag naor d’n Urling
  Daor spult mien club, de mouwe opgstrupt
  We speule thuus, ut wurd un ovverwinning
  Ut elftal swingt ja kiek us hoe ut lupt
  Alle speulers barste van d’n ienzet
  Lope zich de longe uut ut lief
  Kiek us hoe strak d’n bal d’r now wer ien get
  Dit is de club waor’k àà ltied trouw à n blief

  Refrein:
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Weej gaon alle putjes winne
  Ut kampioenschap is wer binne
  Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
  Blauw-wit stut b ò ven à n

  De kieper is kei moeiluk te passere
  Pakt ieder schot, en lut ut nooit mer los
  De l à tste vier die hellepe un h èè ndje
  D’n t è gestander is dan wer de klos
  Ut middeveld stroit mit ut moiste paasje
  De drie veurien die make um dan af
  Iedere club die is hier àà lt ut haasje
  Ien de kantine gut ut dak d’raf

  Refrein:
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Weej gaon alle putjes winne
  Ut kampioenschap is wer binne
  Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
  Blauw-wit stut b ò ven à n

  Dees mojje club is waor ik vur wil l è ve
  Dees mojje club is waor ik z ò van haaw
  Gen àà ndre club die dit gevuul kan g è ve
  Ut blauw en wit d è blief ik àà ltied trouw

  Refrein:
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Blauw-wit is Sammuks trots
  Weej gaon alle putjes winne
  Ut kampioenschap is wer binne
  Ammaol tegliek, gaon wèèj d’r teggen à n
  Blauw-wit stut b ò ven à n

  Op 23-06-2007 aangeboden door:
  Maarten Kateman , Marco Nabbe en Antwan Ebben. (Thej – Toon – Tinus)

   

  Het clublied is hier te downloaden.